POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Właściciel serwisu http://www.sm-rozstaje.pl (dalej jako „Serwis”) darzy swoich Użytkowników wielkim szacunkiem i przykłada wielką wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Wobec tego, gromadzi wyłącznie minimum informacji, które pomagają w lepszym zrozumieniu potrzeb Użytkowników Serwisu. Między innymi w tym celu zbierane i przetwarzane są wyłącznie niezbędne informacje, w tym dane osobowe Użytkowników.
W celu dokładnego wyjaśnienia zasad i mechanizmów stosowanych przy gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych, stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności.
Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
Postanowienia ogólne
1. Administratorem danych jest „Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROZSTAJE” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Leszczyńskich 4, 80-464 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000090989, posiadająca NIP 584-090-14-23, będąca jednocześnie Usługodawcą
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kontakt@sm-rozstaje.pl
3. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO)
4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
- przetwarzane zgodnie z prawem,
- zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
- przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na stronie internetowej http://www.sm-rozstaje.pl, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, tj. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
Dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie Twojej osoby.
Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
Gdy kontaktujesz się z nami wypełniając formularz kontaktowy za pomocą strony internetowej, telefonu czy też poczty e-mail, ponownie wymagać będziemy przekazania nam Twoich danych osobowych celem potwierdzenia Twojej tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Dotyczy to tych samych danych osobowych, które wcześniej podałeś.
Dane przekazane w ramach formularza kontaktowego są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję, a także w celu ewentualnego późniejszego usprawnienia wykonania umowy.
Podstawę prawną przetwarzania stanowi konieczność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują.
Cel i zakres zbierania danych osobowych oraz podstawa prawna
1. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:
- udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie kierowane przez formularz kontaktowy – podstawą prawną tych działań jest konieczność podjęcia czynności niezbędnych do realizacji lub zawarcia umowy, albo Twoja zgoda w tym zakresie
2. Przetwarzamy następujący zakres Twoich danych:
- imię,
- adres e-mail,
- numer telefonu kontaktowego,
- ewentualne inne dane podane przez Ciebie w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego.
3. Nie jesteś profilowany, co oznacza, że Twoje dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia (estymowania) Twoich potrzeb ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Tobie dodatkowych informacji z innych źródeł.
4. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom. W szczególności Twoje dane osobowe nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.
Wykorzystywanie danych
1. Dane osobowe, które podałeś i na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała Twoja zgoda lub w celu dozwolonym prawem.
2. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o Użytkownikach.
3. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a Usługodawcą będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na Twoje zapytanie.
4. W sytuacjach przewidzianych prawem, Usługodawca może udostępnić Twoje dane, w tym dane osobowe, organom wymiaru sprawiedliwości.
Sposoby kontaktu
1. Jeśli wypełniając formularz kontaktowy wysłałeś do nas wiadomość, możemy kontaktować się z Tobą telefonicznie lub mailowo w celu przesłania odpowiedzi na Twoje pytanie.
Odbiorcy danych
1. Administrator danych może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom, takim jak dostawcy usług IT, biura rachunkowe, kancelarie prawne. Wszyscy odbiorcy zostali zweryfikowani przez Administratora oraz zobowiązani do przetwarzania danych zgodnie z obowiązującym prawem i na podstawie umowy z Administratorem.
2. W każdym przypadku przekazanie danych innym podmiotom nastąpi wyłącznie w celu, w jakim przetwarzanie danych przez Administratora jest legalne i niezbędne.
3. Na podstawie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych możemy udostępniać dane podmiotom publicznym, takim jak m.in.: ZUS, GUS, Urząd Pracy, PFRON, Urząd Skarbowy, operator pocztowy.
Przechowywanie i usuwanie danych
1. Administrator danych maksymalnie ogranicza okres przechowywania danych osobowych.
2. Twoje dane przetwarzane do celu obsługi zapytania skierowanego do Usługodawcy będą procesowane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty – albo zasilą bazę klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte, jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.
3. W przypadku wyraźnego zamknięcia rozmów z Twojej strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa – przed upływem 30 dni.
4. W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.
Prawo kontroli, prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
1. Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Jeżeli znalazłeś się w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas Twoich danych zagraża Twojej prywatności, możesz zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.
3. Przysługuje Tobie również prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Twoje dane innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać. Prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Ciebie otrzymaliśmy. Wyłączne dane na Twój temat przetwarzane są w postaci tekstowej, dlatego przeniesienie danych sprowadzi się do wygenerowania przez nas dokumentów tekstowych w formacie .docx zawierających historię Twoich zapytań. Dokumenty te nie będą zawierały naszych odpowiedzi, ponieważ nie jest to przedmiotem Twojego uprawnienia (nie podlega przeniesieniu).
4. Wszystkie powyższe sprawy możesz kierować na adres: kontakt@sm-rozstaje.pl
5. Przysługuje Tobie również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pliki "COOKIES"
1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
4. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje plików „cookies”:
- „sesyjne” (session cookies) – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
- „stałe” (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
6. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Korzystając z Serwisu, to Ty głównie decydujesz o jego przyszłym kształcie. „Cookies” w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z serwisów.
8. Więcej informacji o plikach „cookies” znajdziesz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/